ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Privaatsuspoliitika (AS Sangar isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted)

 

AS SANGAR ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018.

AS Sangar (edaspidi Sangar) on juriidiline isik registrikoodiga 10063674 ja aadressiga Sõpruse pst 2, 50050 Tartu.

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist Sangari poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Käesolevad üldpõhimõtted on üldine teave selle kohta, milliseid andmeid Sangar kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks kogub ja töötleb.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida Sangar kogub teenuste pakkumisel ja osutamisel, sh tehingute tegemine kliendiga ning kaupade tarne. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Vastavateks andmeteks võivad olla isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning e-posti aadress, vajadusel ka aadress ja telefon. Pangamaksete korral  kliendi arvelduskonto number, panga nimi.

Sangar ei kasuta ega avalda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

–       Klient edastab oma andmed Sangari veebilehel https://www.sangar.ee uudiskirjaga liitumise lingil.

–       Klient edastab oma andmed Sangarile kaupluses, täites vastava kliendi registreerimislehe;

–       Sangar saab isiku isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse vastava teenuse pakkujalt.

ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on klient kohustatud järgima vastavate arendajate poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee .

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil teavitatakse kliente Sangari uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest ning neid kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

Sangar sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Maksekeskuse (Maksekeskus AS, www.maksekeskus.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Maksekeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskuse serverites.

Sangar kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:

–       saadetud uudiskirjade avamise statistika,

–       uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

Sangar ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat andmetest, mida Sangar tema kohta on kogunud, samuti nõuda oma isikuandmete muutmist või kustutamist.

Klient, kes ei soovi olla Sangari uudiskirja listis või soovib enda andmete kustutamist, saab seda igal ajal taotleda, kirjutades aadressil onlinestore@sangar.ee ,kirjalikult aadressil Sõpruse pst 2, Tartu 50050 või vajutades uudiskirja all olevale uudiskirjast lahkumise lingile.

Kliendil on õigus  oma isikuandmed üle kanda teisele vastutavale töötlejale. Antud sooviavaldused palume saata Sangarile aadressil onlinestore@sangar.ee kirjalikus vormis ja kliendi poolt allkirjastatult.

Kliendil on õigus esitada Sangari andmetöötluse kohta kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõiki Sangari uudiskirja tellimisel ning kliendiga tehingute tegemisel Sangarile  teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad Sangarile teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Volitatud osapooleks on ettevõte, kelle keskkonnas hallatakse Sangari uudiskirjade saatmist.

Isikuandmete säilitamine

Sangar säilitab kliendi isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Sangari õiguste kaitsmiseks ning kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt siduda ühe kindla isikuga (vanus, sugu, elukoht). Sangar kasutab oma veebilehel https://www.sangar.ee küpsiseid (cookies), mille funktsioon on üldise statistika kogumine veebilehe liikluse kohta. Sangar ei jälgi individuaalsete inimeste käitumist ja liikumist veebilehel.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui klient on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on leitav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised

Veebilehe kasutajal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

Sangarile oma andmeid edastades ja Sangari veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud Sangari isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud. Sangar jätab endale õiguse käesolevaid üldpõhimõtteid muuta. Vastav teade postitatakse Sangari kodulehele ja kehtivad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted on alati kättesaadavad Sangari veebilehel https://www.sangar.ee

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda Sangari poole e-posti aadressil onlinestore@sangar.ee või aadressil Sõpruse pst 2, Tartu 50050.